Kontakt


Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Dr. Ing. Jaroslav Jerz (hospodár spoločnosti)
Dúbravská cesta 9/6319
845 13 Bratislava
e-mail: ummsjerz@savba.sk
prof. Ing. Radomila Konečná, CSc. - Strojnícka fakulta ŽU (predsedníčka spoločnosti)
e-mail: radomila.konecna@fstroj.uniza.sk