StanovyStanovy Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV - uplný text najdete tu.

 


Stanovy Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV

(Vybrané časti)

Základné ustanovenia

Čl. 1

       (1) Vedecká  spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (ďalej len "Spoločnosť") je dobrovoľná  výberová  organizácia vedeckých, vedeckopedagogických a odborných pracovníkov oboru náuky o kovoch združených k spoločnej činnosti, ktorej účelom je podieľať sa na ďalšom rozvoji a zvyšovaní úrovne náuky o kovoch v Slovenskej republike a na koncepčnej a prognostickej činnosti ako i na propagácii a realizácii výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v spoločenskej praxi.

 

Čl. 2

        (1)  Sídlom Spoločnosti je Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava 3.

         (2) Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.

 

Čl. 3

        (1) Hlavné zásady činnosti Spoločnosti vytyčuje Predsedníctvo SAV, Valné zhromaždenie Spoločnosti.

 

 

 

Úlohy Spoločnosti

  Čl. 4

         (1) Spoločnosť plní najmä tieto úlohy:

a)    podporuje rozvoj náuky o kovoch podnecovaním vedeckej a vedeckopopulárnej práce a šírením nových poznatkov do praxe;

b)    rozvíja prognostickú činnosť, organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu svojich členov pôsobiacich vo vede a praxi;

c)    poskytuje svojim členom pomoc pri ich odbornej práci;

d)    prispieva k zvyšovaniu odbornej a vedeckej úrovni svojich členov a to najmä tých, ktorí začínajú v odbore pracovať;

e)    môže dávať príslušným odborným pracoviskám a orgánom podnety k opatreniam týkajúcim sa rozvoja odboru.

        (2) Spoločnosť spolupracuje s domácimi a zahraničnými spoločnosťami obdobného zamerania, predovšetkým je to Vědecká společnost pro náuku o kovech so sídlom v Brne.

 

 Čl. 5

            (1) K splneniu svojich úloh Spoločnosť:

     a) poriada vedecké a pracovné konferencie, prednášky, diskusie, kurzy, zájazdy a pod.;

     b) vydáva pre svoje potreby publikácie ktoré majú vzťah k činnosti Spoločnosti;

     c) vypisuje odborné a vedecké súťaže a oceňuje významné výsledky.

           (2) Orgány Spoločnosti koordinujú poriadanie jednotlivých akcií uvedených v odst. (1).

 

Členenie Spoločnosti

 Čl. 6

          K efektívnemu zaisťovaniu úloh sa Spoločnosť člení na pobočky a odborné skupiny.

 

Čl. 7

          (1)    Pobočky sú zriaďované podľa územného princípu v miestach, kde sú pre ich činnosť predpoklady. Združujú členov Spoločnosti, najmä vo významných vedckých, pedagogických, alebo priemyslových centrách.

             (2)    Odborné skupiny sú zriaďované v prípade záujmu členov Spoločnosti s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky. Spolupracujú s príslušnými odbornými skupinami v ČR.

 

 Členstvo

Čl. 8

          (1) Členstvo je individuálne a kolektívne.

          (2) Členstvo môže byť tiež čestné.

 

 Čl. 9

              (1)      Členom sa môže stať vedecký, vedecko-pedagogický, vedecko-technický alebo odborný pracovník, ktorý v odbore náuky o kovoch aktívne pracuje a vykazuje, alebo vykázal tvorčiu činnosť, ak sa písomne prihlási za člena a prehlási, že súhlasí s poslaním a úlohami Spoločnosti a je ochotný zúčastniť sa svojou činnosťou na ich plnení.

               (2)      Členstvo vzniká  prijatím za člena, zaplatením zápisného a členských príspevkov na daný kalendárny rok.

                 (3)      O prijatí rozhoduje výbor Spoločnosti. Proti jeho rozhodnutiu je možné sa odvolať do 30 dní k Valnému zhromaždeniu.

 

 Čl. 10

              (1)      Kolektívnym členom sa môžu stať organizácie ak prejavia záujem o kolektívne členstvo podaním písomnej prihlášky.

                 (2)      V prihláške organizácia prehlási za akých podmienok a akou formou sa mieni zúčastniť na práci Spoločnosti. Organizácia v prihláške tiež navrhne jedného až štyroch pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky členstva podľa čl.9, odst.2 alebo 3, ktorí budú organizáciu v prípade, ak sa stane kolektívnym členom zastupovať a jednať jej menom (ďalej len "delegáti organizácie")

                 (3)      Členstvo vznik  prijatím za kolektívneho člena.

           (4)      O prijatí rozhoduje výbor. Proti rozhodnutiu sa možno odvolať do 30 dní k Valnému zhromaždeniu.

 

 Čl. 11

               (1)      Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký, alebo odborný pracovník pôsobiaci v odbore náuky  o kovoch.

             (2)      Čestných členov volí valné zhromaždenie. Návrhy podá va výbor na základe podnetov z pobočiek odborných skupín.

 

Čl. 12

Každý člen pracuje aspoň v jednej z pobočiek alebo odborných skupín.

 

Práva členov

Čl. 13

          Členovia majú právo:

a)    zúčastniť sa valného zhromaždenia a podieľať sa na jeho jednaní;

b)    voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti;

c)    byť členom komisií, pracovných skupín, delegácií a pod., vytváraných orgánmi Spoločnosti;

d)    podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na všetkých schôdzach, konferenciách a iných odborných akciách organizovaných Spoločnosťou;

e)    byť informovaný o poriadaní všetkých akcií Spoločnosti;

f)      prednostne získavať za stanovenú cenu časopisy a publikácie vydávané Spoločnosťou.

 

Povinnosti členov

Čl. 14

          Členovia sú povinní:

     a) zachovávať ustanovenia stanov a podieľať sa na činnosti Spoločnosti;

     b) zodpovedne plniť funkcie, ktorými boli poverení a zaisťovať konkrétne úlohy;

     c) prispievať k šíreniu a propagácii nových vedeckých a odborných poznatkov;

     d) platiť členské príspevky.

 

 Zánik členstva

 Čl. 15

          (1) Členstvo v Spoločnosti zaniká:

a)    písomným prehlásením člena, že zo Spoločnosti vystupuje;

b)    nezaplatením členských príspevkov po dobu viac ako 2 roky hoci bol člen o zaplatení upomenutý.

c)    vylúčením člena.

          (2) Vylúčený môže môže byť člen z vážnych dôvodov, najmä ak jedná v rozpore s povinnosťami ktoré mu ukladajú stanovy, alebo ak hrubo porušil zásady humanizmu      alebo morálky. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo. Proti rozhodnutiu sa môže vylúčený člen odvolať do 30 dní k hlavnému výboru.

 

Čl. 16

          Kolektívne členstvo v Spoločnosti zaniká :

a)    písomným prehlásením organizácie, že naďalej nehodlá byť kolektívnym členom Spoločnosti;

b)    rozhodnutím predsedníctva o zrušení kolektívneho členstva ak neplní organizácia po dobu jedného roku dohodnuté podmienky účasti na práci Spoločnosti bez toho, aby toto neplnenie prejednala a odôvodnila predsedníctvu.

 

Orgány Spoločnosti

Čl. 17

          (1) Orgány Spoločnosti, ktoré zaisťujú a riadia všetky úseky jej činnosti sú:

     a) valné zhromaždenie;

     b) výbor Spoločnosti;

     c) predsedníctvo výboru (ďalej len "predsedníctvo").

          (2) Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú revízori.

 

     Valné zhromaždenie

     Čl. 18

          (1) Valné zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom Spoločnosti.

          (2) Valnému zhromaždeniu prislúcha:

a)      určovať hlavné smery činnosti Spoločnosti pre obdobie do nasledujúceho riadneho valného zhromaždenia;

b)      schvaľovať správu výboru o činnosti Spoločnosti za obdobie od posledného valného zhromaždenia;

c)      schvaľovať správu revizorov za obdobie od posledného valného zhromaždenia;

d)      voliť čestných členov;

e)      určovať počet členov výboru, predsedníctva, počet revízorov a počet náhradníkov uvedených orgánov s prihliadnutím k celkovému počtu členov;

f)        určovať výšku zápisného a členských príspevkov;

g)      uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach;

h)      voliť členov výboru, revízorov a ich náhradníkov;

i)        schvaľovať stanovy a ich zmeny;

j)        rozhodnúť o zrušení Spoločnosti.

 

 Čl. 19

              (1)      Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za tri roky. Zvoláva ho výbor.

            (2)      Mimoriadne valné zhromaždenie musí zvolať výbor na žiadosť aspoň jednej tretiny členov Spoločnosti najneskoršie do 6 týždňov od predloženia písomnej žiadosti.Výbor môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie i z vlastného podnetu.

           (3)      Výbor oznámi termín konania riadneho i mimoriadneho valného zhromaždenia všetkým členom najmenej jeden mesiac pred týmto termínom, spolu s programom.

 

Čl. 20

           (1)      Valnému zhromaždeniu predsedá a jeho jednanie riadi predseda, poprípade niektorý z podpredsedov alebo iný člen predsedníctva, ktorý bol poverený riadením valného      zhromaždenia.

              (2)      Valné zhromaždenie je spôsobilé sa uznášať, ak je prítomná aspoň polovica členov. Ak sa nezíde v určenú dobu potrebný počet členov, koná sa valné zhromaždenie o 30      minút neskôr a je spôsobilé sa uznášať pri akomkoľvek počte prítomných.

               (3)      Uznesenie valného zhromaždenia je platné ak bolo schválené väčšinou prítomných.

           (4) K uzneseniu o zmene stanov alebo zániku Spoločnosti sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných členov.

            (5) Valné zhromaždenie volí členov a náhradníkov výboru, revízorov a ich náhradníkov tajným hlasovaním na základe predloženej kandidátskej listiny.

 

 Výbor Spoločnosti

 Čl. 21

          Výbor riadi činnosť Spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami.

 

  Čl. 22

          Výbor zabezpečuje činnosť celej Spoločnosti pri rovoji a zvyšovaní úrovne náuky  o kovoch, pri uplatňovaní výsledkov slovenskej vedy v praxi a pri spolupráci so zahraničnými organizáciami. Výboru Spoločnosti prislúcha:

a)        voliť členov predsedníctva a ich náhradníkov;

b)        schvaľovať správu o činnosti Spoločnosti za bežný rok;

c)        schvaľovať správu o hospodárení Spoločnosti za bežný rok;

d)        schvaľovať plán činnosti Spoločnosti na nasledujúci rok;

e)        schvaľovať finančný plán na nasledujúci rok;

f)          poverovať predsedníctvo hlavného výboru plnením konkrétnych úloh;

g)        zabezpečovať prípravu valného zhromaždenia včítane prípravy návrhov kandidátskych listín (čl.20, odst.5);

h)        zriadovať pobočky Spoločnosti, prípadne stanoviť ich územné obvody;

i)          zriaďovať komisie poverené plnením konkrétnych úloh a menovať ich členov;

j)          rozhodovať o odvolaní vo veciach členstva.

 

Čl. 23

         (1)      Schôdze výboru sa konajú najmenej dvakrát do roka. Schôdzu zvoláva predseda alebo podpredseda, ktorý predsedu zastupuje podľa potreby. Predseda zvolá  schôdzu výboru vždy do dvoch týždňov ak bol o to požiadaný aspoň tretinou členov výboru. Ak nezvolá  predseda v takomto prípade schôdzu hlavného výboru, môže tak urobiť niektorý z podpredsedov.

            (2)      Schôdze výboru riadi predseda, poprípade niektorý z podpredsedov.

           (3)      Uznesenie výboru je platné, ak s ním súhlasí väčšina členov výboru, alebo ak pre uznesenie pri rovnosti hlasov hlasoval predseda.