Z histórie


"Československá vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri ČSAV" bola založená v roku 1966. Medzi zakladajúcimi členmi boli aj významní vedeckí pracovníci zo Slovenska ako napr. akademik J. Čabelka, prof. Ing. J. Buša, CSc., doc. Ing. J. Havalda, CSc., doc. Ing. I. Hrivňák, CSc., doc. Ing. L. Lakatoš, CSc., doc. Ing. M. Šlesár, CSc. (tituly sú z obdobia založenia Spoločnosti).
Činnosť Spoločnosti i počet členov sa postupne rozrastala. V roku 1984 bolo členmi spoločnosti 273 tvorivých pracovníkov. Pobočky boli v Prahe, Plzni, Liberci, Brne, Ostrave, v Bratislave a Košiciach.
Po rozdelení ČSFR v r. 1993 sa pôvodná spoločnosť rozčlenila na dve časti a na Slovensku vznikla "Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch". Jej predsedom sa stal doc. Ing. K. Kálna, DrSc.