Súčasnosť


V súčasnosti má Spoločnosť 79 členov, ktorých väčšina pracuje v SAV alebo na technických univerzitách v Košiciach, Žiline, Bratislave a v Trnave. K hlavným činnostiam patrí usporiadanie konferencií a seminárov, prednášok zahraničných i domácich hostí, vydávanie Správ Spoločnosti a ďalšie aktivity.

Spoločnosť od r. 1997 organizuje v dvojročných intervaloch konferenciu "Konštrukčné materiály". Prvé dve sa uskutočnili v Bratislave, tretia bola v máji 2001 v Košiciach, štvrtá bola v Bratislave (2003), piata v Trnave (2005) a posledných sedem v Žiline (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 a 2021).

Dňa 23. 11. 2021 sa uskutočnilo v Žiline Valné zhromaždenie členov Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV. Na tomto zhromaždení bolo dohodnuté, že nový výbor bude mať 7 členov a bude pracovať v zložení:


Predseda: doc. Dr. Ing. Peter Horňák
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
 
Podpredsedníčka: prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Strojnícka fakulta TU v Košiciach
 
Tajomník: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
 
Hospodár: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
 
Členovia výboru: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Výskumné centrum Žilinskej univerzity
 
Ing. Bureš Radovan, CSc.
Ústav materiálového výskumu SAV
 
doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
 
Revízna komisia: prof. Ing. Mária Dománková, PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
 
doc. Ing. Anna Guzanová, PhD.
Strojnícka fakulta TU v Košiciach